Esta web utiliza cookies de terceros con el fin de mejorar el servicio web. Podrá obtener más información consultando nuestra Aviso sobre cookies.
ACEPTAR

Aviso legal

Este portal Web foi creado polo Concello do Grove para facilitarlles aos usuarios/as o acceso á información referente ao municipio e aos servizos municipais.

O feito de acceder a este sitio web implica o coñecemento e aceptación dos seguintes termos e condicións:

Titularidade do sitio web

O nome de dominio www.concellodogrove.com está rexistrado a favor do Concello do Grove cos seguintes datos:

Concello do Grove
Praza do Corgo, s/n
36980 O Grove (Pontevedra)

Pode poñerse en contacto connosco na anterior dirección ou nos seguintes números de contacto: 34 986 730 975 fax: 34 986 731 142

Termos e condicións

Os contidos e servizos incluídos e ofrecidos neste sitio web non están dirixidos a aquelas persoas residentes naquelas xurisdicións onde non se atopen autorizados. Unicamente se atopan comprendidas no presente sitio web aquelas páxinas que figuren dentro do mapa do sitio web. O usuario/a accede voluntariamente a este sitio web. O acceso e navegación neste sitio web implica aceptar e coñecer as advertencias legais, condicións e termos de uso contidos nela. O mero acceso non implica o establecemento de ningún tipo de relación comercial entre o Concello do Grove e o usuario/a.

O Aviso Legal e/ou as Condicións dos servizos prestados a través do presente sitio web, poderán sufrir modificacións de calquera tipo, cando o Concello do Grove o considere oportuno ou coa finalidade de adecuarse aos cambios lexislativos e tecnolóxicos futuros. Estas modificacións serán notificadas convenientemente, sendo válidas desde a súa publicación neste sitio web, salvo manifestación en contrario.

Calidade da información

Os datos e outros materiais que aparecen neste servidor introducíronse seguindo estritos procedementos de control de calidade. Non obstante, o Concello do Grove non se responsabiliza do contido deste servidor nin das consecuencias que poidan derivarse dos erros nos contidos que poidan aparecer neste sitio Web proporcionados por terceiros. En particular, o Concello do Grove non se compromete á súa actualización inmediata. Os datos aquí contidos non deben considerarse oficiais. Só se consideran datos oficiais aqueles que figuran nas publicacións impresas dos organismos competentes.

A web www.concellodogrove.com pode ofrecer enlaces, directa ou indirectamente, a recursos ou sitios de Internet que se atopan fóra do presente sitio web. A presenza destes enlaces no sitio web ten unha finalidade informativa, non constituíndo en ningún caso un convite á contratación de produtos ou servizos que se ofrezan no sitio web de destino.

En caso de que o Concello do Grove teña coñecemento efectivo de que a actividade ou a información á que se remite desde os devanditos enlaces é ilícita, constitutiva de delito ou pode lesionar bens ou dereitos dun terceiro susceptibles de indemnización, actuará coa dilixencia necesaria para suprimir ou inutilizar o enlace correspondente coa maior brevidade posible.

Limitación de responsabilidade

O Concello do Grove non garante a ausencia de virus ou outros elementos que puidesen causar danos nos sistemas informáticos, nos documentos electrónicos ou nos ficheiros de usuario deste sitio web ou de sitios web de terceiros, polo que non se responsabiliza dos prexuízos que se puidesen producir por estas causas.

O Concello do Grove non se responsabiliza do mal uso que se poida facer deste sitio web nin do contido dos sitios web aos que enlaza fóra da súa páxina. Tampouco será responsable de calquera dano ou perda que poida xurdir pola conexión ou polo uso de calquera contido, produto ou servizo dispoñible nos sitios web aos que se dirixan os enlaces. O Concello do Grove non pode garantir a dispoñibilidade e o correcto funcionamento dos enlaces a outros sitios web desde o sitio web www.concellodogrove.com

O presente Aviso Legal é aplicable unicamente á información recollida e servizos prestados a través do sitio web de www.concellodogrove.com, non sendo de aplicación aos contidos recollidos ou servizos prestados desde sitios web de terceiros aos que se accedera desde o sito web de www.concellodogrove.com

Propiedade intelectual e industrial

Este sitio web e os contidos que alberga atópanse protexidos pola lexislación vixente en materia de propiedade intelectual. Prohíbese a modificación, copia, reprodución, descarga, transmisión, distribución ou transformación dos contidos do sitio web, se non se ten a autorización de titular dos correspondentes dereitos ou se atopa legalmente permitido. O acceso ao sitio web non supón en ningún caso adquisición por parte dos usuarios/as de dereito de propiedade ningún sobre os contidos que figuran neste.

Algúns dos contidos deste sitio web poden ser descargados no terminal do usuario/a sempre que sexa para uso privado e sen fin comercial ningún.

As referencias a marcas comerciais ou marcas rexistradas ou signos distintivos, xa sexa titularidade do Concello do Grove ou de terceiras empresas, levan implícitas a prohibición sobre o seu uso sen o consentimento do Concello do Grove ou os seus lexítimos propietarios. En ningún momento, salvo manifestación expresa o acceso ou uso do Portal e/ou dos seus contidos, confire ao usuario/a dereito ningún sobre as marcas, logos, e/ou signos distintivos nel incluídos protexidos por lei.

Navegación e seguridade.

O Concello do Grove realiza os máximos esforzos para garantir que a navegación a través deste sitio web se realice nas mellores condicións.

O Concello do Grove non garante nin se responsabiliza de que o acceso a este sitio web sexa ininterrompido ou se encontre libre de erro. En ningún caso o Concello do Grove será responsable polos prexuízos de calquera tipo que xurdan polo acceso e o uso deste sitio web.

Política de privacidade e protección de datos

En cumprimento co disposto na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal (LOPD), o Concello do Grove informa os usuarios/as do presente sitio Web que os datos persoais facilitados van pasar a formar parte dun ficheiro automatizado de datos de carácter persoal, a titularidade do cal é responsabilidade do Concello do Grove, sendo a súa finalidade poder atender e procesar axeitadamente as solicitudes de consulta remitidas, así como poder informalo/a e transmitirlle información dos servizos ofrecidos polo Concello do Grove. Coa remisión dos seus datos, Vde. presta o seu consentimento expreso para que o Concello do Grove poida levar a cabo o tratamento automatizado.

Os seus datos persoais son tratados coa máxima confidencialidade, adoptando o Concello do Grove, como responsable do ficheiro, as medidas de orde técnica e organizativa necesarias para garantir a confidencialidade e seguridade dos datos persoais, evitando a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado.

O Concello do Grove procede ao arquivo dos datos que os usuarios/as facilitan para realizar unha consulta ou remitir unha solicitude, algúns dos cales son necesarios para atender axeitadamente estas. O usuario/a é advertido/a, convenientemente, da necesidade de facilitar os devanditos datos. Informámolo/a de que o enderezo de correo electrónico é utilizado para darlle resposta á súa consulta, así como poder transmitirlle información dos servizos ofrecidos polo Concello do Grove e informalo/a de calquera outros cambios relevantes que se produzan.

Así mesmo, con relación aos datos persoais solicitados na forma prevista nesta Política de Privacidade, infórmaselles aos usuarios/as que teñen recoñecidos os dereitos de acceso, rectificación, oposición e cancelación dos seus datos persoais. Os referidos dereitos poderán ser exercitados, ben polo usuario/a, ben polo seu representante, mediante a remisión dunha solicitude escrita e asinada ao seguinte enderezo:

Concello do Grove
Praza do Corgo, s/n
36980 O Grove (Pontevedra)

A solicitude deberá conter o nome e apelidos do usuario/a e unha fotocopia do seu DNI, así como o contido da petición que desexe realizar, de ser o caso.

Lexislación aplicable e tribunais competentes

Os termos e condicións que rexen este sitio web, así como as relacións que puidesen derivarse, están protexidas e quedan suxeitas á lexislación española.

Para a resolución de calquera tipo de controversia, litixio ou discrepancia que puidese suscitarse entre o usuario/a e o Concello do Grove polo uso deste sitio web, acórdase o seu sometemento aos xulgados e tribunais de Pontevedra, España.

Política de cookies

Una cookie es un archivo de texto que se almacena en el ordenador o dispositivo móvil mediante un servidor Web y tan solo ese servidor será capaz de recuperar o leer el contenido de la cookie y permiten al Sitio Web recordar preferencias de navegación y navegar de manera eficiente. Las cookies hacen la interacción entre el usuario y el sitio Web más rápida y fácil.

ESTE SITIO WEB UTILIZA LOS SIGUIENTES TIPOS DE COOKIES:

Nombre de la Cookie Tipo Finalidad Mas información
PHPSESSID Sesion Uso interno de la web y control de aviso de cookies, sin esta cookie el sitio puede no funcionar correctamente.
Google Analytics Analíticas Control de uso y visitas de la web, tiempo en la página y analíticas. Información externa