Pleno Ordinario 27 de Novembro de 2018

ORDE DO DÍA
1- Aprobación, se proceder, dos borradores das actas anteriores
2- Dación de cantas dos decretos da Alcaldía emitidos desde a última sesión plenaria
3- Ditame da proposta de todos os grupos políticos da corporación para a aprobación da moción da asociación da Comarca do Salnés ESMAR NON Á VIOLENCIA con motivo da solicitude dun punto de encontro familiar na comarca do Salnés
4- Ditame para a modificación de destino de parte do préstamo BBVA e ABANCA (Exp. 109/2018)
5- Proposta non ditaminada para a adhesión do Concello á Asociación de Entidades Locais pola Lingua Galega
6- Mocións de urxencia
7- Rogos e preguntas

Back to Top